bosch logo

Blå kampagne DPN

 

Databeskyttelsesnotifikation

Robert Bosch A/S, Power Tools Division (i det følgende "Bosch” eller "Vi" eller "Os") byder dig velkommen til vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også kaldet "online-tjenester"). Vi takker for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

 

Bosch respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv ved behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtige anliggende for os. De personoplysninger, som indsamles ved dit besøg på vores online-tjenester, behandler vi fortroligt og kun i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er integreret i vores virksomhedspolitik.

 

Dataansvarlig

Bosch er den dataansvarlige, og dermed ansvarlig for behandlingen af dine data; eventuelle undtagelser hertil er beskrevet i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Vores kontaktoplysninger er:

Robert Bosch A/S, Power Tools Division, CVR nr. 55112819, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark

 

Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

Behandlede datakategorier

Der behandles de følgende kategorier af oplysninger:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Kontraktmæssige stamdata (f.eks. kontraktlige forhold, kontraktmæssige eller produktinteresser)
 • Kundehistorik
 • Kontraktbogføring og betalingsdata
 • Planlægnings- og reguleringsdata
 • Transaktionsdata
 • Tilvejebringelse af information (fra tredjeparter, f.eks. fra kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre)
 • Diverse: Intet

Principper

En personoplysning (persondata) er enhver oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, eller e-mailadresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktbogføring og betalingsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger personoplysninger (inklusive IP-adresser) kun når der er et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os dit samtykke til behandling eller brug af personlige oplysninger vedrørende denne sag, f.eks. som led i en registrering.

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os benyttede serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Levering af disse online-tjenester (Retsgrundlag: Vores legitime interesse i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelses- og konkurrenceretten)
 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser indenfor datasikkerhed og legitim interesse i at afhjælpe serviceforstyrrelser såvel som i beskyttelsen af vores tjenester)
 • Egne og tredjepartsreklamer, samt markedsundersøgelser og række-viddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller på baggrund af samtykke (Retsgrundlag: Samtykke / legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige regler).
 • Afsendelse af e-mail eller SMS/ MMS-nyhedsbrev med forbehold for modtagerens samtykke (Retsgrundlag: Samtykke)
 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)

Registrering

Hvis du ønsker at bruge eller få adgang til fordele, der kræver indgåelse af en kontrakt, anmoder vi om din registrering. Med din registrering indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, hvis relevant, detaljer om den foretrukne betalingsform eller om kontoindehaveren), samt - hvis relevant - yderligere data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med et *.

Logfiler

Hver gang du benytter internettet, overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne med henblik på at afdække driftsforstyrrelser og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at opklare angrebsforsøg) i en periode på 180 dage, hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevismæssige årsager, er undtaget fra sletningen indtil den enkelte hændelse er håndteret, og kan i enkeltsager blive videregivet til myndighederne med henblik på efterforskning.

Logfiler bliver også brugt til analyseformål (uden IP-adressen eller uden den fuldstændige IP-adresse), se modulet ”Annoncer og / eller markedsundersøgelser (inklusive webanalyse, ingen kundeundersøgelser”).

I logfilerne lagres følgende oplysninger:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) for den terminal, hvorfra online-tjenesten bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tjenesten blev tilgået (såkaldt ”referrer” eller henvisnings-URL)
 • Navnet på den serviceudbyder, der blev anvendt til at tilgå online-tjenesten
 • Navn på de tilgåede filer/oplysninger
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af dataoverførslen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet")

Børn

Denne online-tjeneste henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data til andre dataansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personoplysninger til andre dataansvar-lige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontraktforpligtelser, hvis vi eller tredjeparten har en legitim interesse i videregivelsen af data, eller hvis dit samtykke hertil foreligger. Nærmere oplysninger om rets-grundlaget findes i afsnittet ”Behandlingsformål og retsgrundlag.”

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigi-belt påbud fra myndighed eller domstol.

Serviceudbydere (generelt)

Vi benytter eksterne serviceudbydere til at udføre opgaver såsom salg og markedsføring, kontrakthåndtering, betalingstjenester, programmering, datalagring og hotline-tjenester. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Alle serviceudbydere har forpligtet sig til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Disse serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

Betalingstjenesteudbydere

Vi involverer eksterne betalingstjenesteudbydere.

Afhængigt af den konkrete type betalingsmetode, som du vælger under bestillingsprocessen, overfører vi de data, der bruges til behandling af betalinger (f.eks. bankkonto- eller kreditkortdata), til det finansielle institut, der opkræves betalingen, eller til betalingstjenesteudbydere udvalgt af os. Nogle gange indsamler og behandler betalingstjenesteudbydere også sådanne data som dataansvarlige. I så fald (når betalingstjenesteudbydere er dataansvarlige) gælder databeskyttelsesmeddelelsen eller privatlivspolitikken for den respektive betalingstjenesteudbyder.

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tjenester og de dermed forbundne ydelser, eller når vi har en legitim interesse i den videre lagring (f.eks. kunne vi stadig have en legitim interesse i at sende markedsføringsmateriale per post efter opfyldelsen af vores kontraktmæssige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af oplysninger, som vi skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringskrav forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

 

Lodtrækninger eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores lodtrækninger eller rabatkampagner, bruger vi dine oplysninger til at informere dig om enhver vundet præmie og med det formål at reklamere for vores produkter i det omfang loven tillader det eller du har samtykket. Oplysninger om lodtrækninger eller rabatkampagner findes i de respektive vilkår for deltagelse.

 

Anvendelse af cookies

Cookies og sporingsmekanismer kan blive anvendt i forbindelse med vores online-tjenester.

Cookies er små tekstfiler, der kan blive lagret på din enhed ved et besøg på vores online-tjenester.

Sporing er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler informationer, især i forbindelse med pixel-teknologi og logfil-analyse.

Kategorier af cookies

Vi skelner mellem cookies, der er nødvendige til online-tjenestens tekniske funktioner, samt cookies og sporingsmekanismer, der ikke er absolut nødvendige til online-tjenestens tekniske funktion.

Det er generelt muligt at anvende online-tjenesten uden cookies, der ikke tjener til tekniske formål.

Teknisk nødvendige cookies

Ved teknisk nødvendige cookies (tekniske cookies) mener vi cookies, som er nødvendige for at online-tjenesten kan fungere. Det er f.eks. cookies, som lagrer data for at sikre en fejlfri afspilning af video- eller lydindhold.

Sådanne cookies slettes, når dit besøg på hjemmesiden er afsluttet.

Teknisk ikke-nødvendige cookies og sporingsmekanismer

Vi bruger markedsføringscookies og sporingsmekanismer. Vi bruger kun disse cookies og sporingsmekanismer, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke i det enkelte tilfælde. Dette gælder dog ikke cookies, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (”selection cookies”), der gemmes baseret på legitim interesse.

Vi skelner mellem to underkategorier af cookies og sporingsmekanismer.

Komfort-cookies

Disse cookies understøtter brugeroplevelsen ved at give dig mulighed for at gennemse vores online-tjeneste mere behageligt, f.eks. dine sprogindstillinger kan være inkluderet i disse cookies.

Markedsføringscookies og sporingsmekanismer

Ved at bruge markedsføringscookies og sporingsmekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret på dine interesser, ud fra resultatet af en analyse af din brugeradfærd:

- Statistik:

Ved brug af statistik-værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

- Konverteringssporing:

Vores konverteringssporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du fik adgang til vores websted via en annonce fra den respektive partner. Normalt er disse cookies ikke gyldige i mere end efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner udlede, at en bestemt bruger klikkede på annoncen og dermed blev omdirigeret til vores websted. Dette kan også gøres på tværs af flere enheder. Oplysningerne, der er opnået ved hjælp af en konverteringscookie, har til formål at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der klikkede på den respektive annonce og blev omdirigeret til et websted via et konverteringssporings-tag.

- Sociale plugins:

På nogle sider i vores online-tjenester er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. Facebook, Twitter), der også på deres side kan benytte cookies og aktive moduler. Du kan finde nærmere oplysninger om sociale plugins i afsnittet Sociale plugins.

- Retargeting:

Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af reklamecookies eller tredjepartscookies, såkaldte "web beacons" (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller sporingspixels) eller ved hjælp af sammenlignelige teknologier. Disse bruges til interessebaseret reklame og til at kontrollere, hvor ofte brugeren ser på bestemte reklamer. Den relevante udbyder er dataansvarlig for behandlingen af data i forbindelse med værktøjet. Udbyderne af værktøjerne kan også videregive oplysninger til tredjeparter til ovennævnte formål. Vær opmærksom på databeskyttelsesmeddelelserne fra den relevante udbyder i denne sammenhæng.

Bemærk, at brugen af disse værktøjer kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke er et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For yderligere detaljer i denne henseende henvises til følgende beskrivelse af de individuelle markedsføringsværktøjer.

 

Navn: Google Analytics

Udbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funktion: Analyse af brugeradfærd (hentning af sider, antal besøgende og antal besøg, downloads), oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler baseret på informationer fra andre enheder fra indloggede Google-brugere (sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonymiserede brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, retargeting, UX-test, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads.

 

Navn: Google Tag Manager

Udbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funktion: Administration af hjemmeside-tags via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder.

 

Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatlivsindstillinger kan du administrere dine cookie- og sporingsmekanisme-indstillinger:

Bemærk: Dine indstillinger gælder kun for den konkrete anvendte browser.

Deaktivering af samtlige cookies

Hvis du vil deaktivere samtlige cookies, skal du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere cookies. Bemærk, at hjemmesidens funktion herved kan blive forringet.

Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk ikke-nødvendige cookies og sporingsmekanismer

Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive spurgt om dit samtykke til at anvende markedsføringscookies og/eller sporingsmekanismer.

I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde et givet samtykke med virkning for fremtiden eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

 

Nyhedsbrev med opt-in; Fortrydelsesret

Inden for rammerne af vores online-tjenester kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi bruger en såkaldte dobbelt opt-in mulighed, hvilket betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (såsom f.eks. WhatsApp), SMS eller push-meddelelse, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af ​​nyhedsbrevet ved at klikke på linket i en meddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du til enhver tid opsige abonnementet ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til e-mail-nyhedsbreve tilbage ved at klikke på det link, der sendes i det pågældende nyhedsbrev eller under indstillingerne for online-tjenesten. Alternativt bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnittet Kontakt.

 

Eksterne links

Vores online-tjenester kan indeholde links til tredjeparters internetsider – herunder udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personoplysninger, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

 

Sikkerhed

Vores medarbejdere og tjenesteudbydere der agerer på vores vegne, er forpligtede til fortrolighed og til at overholde bestemmelserne i de relevante love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau og beskytte de oplysninger, som forvaltes af os, imod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, forvanskning, tab, ændring, uberettiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

Brugernes rettigheder

Hvis du vil påberåbe dig dine rettigheder, bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at identificere dig entydigt.

 • Ret til oplysninger og indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger. I bekræftende fald har du ret til indsigt i dine personoplysninger.

 • Ret til berigtigelse og sletning

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte personoplysninger. Såfremt de lovmæssige krav er opfyldt, har du ret til at få fuldstændiggjort eller slettet dine oplysninger.

Dette gælder dog ikke for oplysninger, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af en lovbestemt opbevaringspligt. Såfremt adgang til sådanne oplysninger ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se nedenfor).

 • Begrænsning af behandling

Hvis de lovmæssige krav er opfyldt, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.

 • Dataportabilitet

Hvis de lovmæssige krav er opfyldt, har du ret til at anmode om at modtage oplysninger som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

 • Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Bemærk venligst, at der af organisatoriske årsager kan forekomme et overlap mellem din indsigelse og anvendelsen af dine oplysninger i forbindelse med en igangværende kampagne.

 • Indsigelse mod databehandling baseret på ”legitim interesse” som behandlingsgrundlag

I det omfang behandlingen er baseret på vores "legitime interesse" har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til enhver tid. I så fald vil vi afslutte behandlingen af dine oplysninger, medmindre vi kan henvise til væsentlige hensyn, som iht. juridiske regler kan tilsidesætte dine rettigheder.

 • Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde samtykket med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen af et samtykke påvirker ikke retmæssigheden af behandlingen af dine oplysninger for perioden før tilbagekaldelsen.

 

Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændring af databeskyttelsesmeddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I disse tilfælde vil vi også tilpasse denne databeskyttelsesmeddelelse. Vær derfor opmærksom på den til enhver tid gældende udgave af vores databeskyttelsesmeddelelse.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, finder du vores adresse under afsnittet ”Dataansvarlig”.

For at gøre dine rettigheder gældende, og for at anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link: https://request.privacy-bosch.com/

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrådgiver:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

 

Ikrafttrædelsesdato: [2021-12-13]