bosch logo

Opdateret den 7:25 / 06-jan-2022

Robert Bosch A/S, Power Tools division Kampagnebetingelser
for cash-back kampagne angående
Bosch Professional el- og måle-værktøj

1. ANSVARLIG
Ansvarlig for denne cash-back kampagne er Robert Bosch A/S, Power Tools Division, CVR nr. 55112819, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danmark (”Bosch”).

2. OM CASH-BACK KAMPAGNEN

2.1. Deltagere

2.1.1 Alle deltagere skal være fyldt 18 år eller være et firma hjemmehørende i Danmark inklusive Færøerne og Grønland. Boschs distributører, forhandlere, samarbejdspartnere angående denne kampagne samt ansatte i Bosch Group kan ikke deltage i kampagnen. Distributører, forhandlere og andre erhvervsdrivende må ikke deltage i kampagnen på deres kunders vegne, hverken direkte eller indirekte.

2.1.2 En betingelse for deltagelse i denne cash-back kampagne er, at deltageren accepterer disse kampagnebetingelser.

2.2. Kampagneprodukter, geografisk omfang og tidsperioder

2.2.1 Denne cash-back kampagne er kun gældende ved køb af Bosch kampagneprodukter hos Boschs forhandlere i Danmark inklusive Færøerne og Grønland, enten via køb i disses fysiske butikker eller disses webshop i de førnævnte lande.

2.2.2 De omfattede kampagneprodukter er Bosch professionel el- og måle-værktøj (blå serie) eksklusive følgende produkter: Kap-/geringssave GCM 18V-216 og GCM 18V-305, bordrundsav GTS 18V-216 samt industriværktøj.

2.2.3 Denne cash-back kampagne gælder ved køb af Bosch kampagneprodukter i perioden fra lørdag den 1. januar 2022 til og med lørdag den 30. april 2022, begge dage inklusive ("Kampagneperioden").

2.2.4 Deltagere kan kun få udbetalt ét cash-back beløb pr. køb af kampagneprodukt og pr. faktura. Der kan kun benyttes én faktura pr. cash-back, og der kan kun gives cash-back ift. et fakturabeløb på maksimalt DKK 50.500,- ekskl. moms, også uanset om det samlede fakturabeløb måtte være højere.

2.3 Om kampagnen

2.3.1 Når deltageren køber et Bosch kampagneprodukt og registrer sig angående cash-back på www.boschkampagne.dk , er deltageren berettiget til et cash-back beløb inkl. moms i henhold til den nedennævnte oversigt:

Køb ekskl. moms Cash-back inkl. moms
3500 500
5000 1000
8500 1500
12000 2000
15500 2500
19000 3000
22500 3500
26000 4000
29500 4500
33000 5000
36500 5500
40000 6000
43500 6500
47000 7000
50500 7500

2.3.2 Kampagneprodukter, som deltageren måtte tilbagelevere og som ikke er defekte, er ikke omfattet af cash-back kampagnen. Deltagere, som forsøger at udnytte cash-back kampagnen ved hjælp af returnerede produkter, vil ikke få udbetalt cash-back beløbet. Hvis Bosch allerede har udbetalt cash-back beløbet, så skal deltageren tilbagebetale det udbetalte cash-back beløb. Hvis Bosch får kendskab til sådanne handlinger, så har Bosch mulighed for at indlede retslige skridt over for de involverede deltagere.


3. SÅDAN DELTAGER DU

3.1 For at deltage i cash-back kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt inden for Kampagneperioden og derefter foretage en online registrering i henhold til nedenstående instruktioner i perioden fra lørdag den 1. januar 2022 til og med tirsdag den 31. maj 2022, begge dage inklusive. Ved registreringen skal deltageren uploade købsfakturaen, hvorpå der som minimum skal fremgå følgende: Købsdato, forhandlernavn, produktnavn, købspris samt produkt-, DB- eller EAN-nummer.

3.2 Deltageren skal følge nedenstående trin for at kunne benytte cash-back tilbuddet:
(I) Deltageren skal foretage en registrering af sine indkøbte Bosch kampagneprodukter og af kontaktoplysninger i formularen på www.boschkampagne.dk.
(II) Formularen håndteres af Boschs samarbejdspartner, Benamic Unlimited, Reg. Nr. IE 9724909W, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, som varetager registrering og udbetaling af cash-back beløb for denne kampagne.
(III) Når ovennævnte er foretaget, så modtager deltageren en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen af anmodningen om cash-back beløbet. Hvis deltageren ikke har modtaget en e-mail-bekræftelse inden for 24 timer efter registreringen, så kan deltageren kontakte Benamic Unlimited via e-mail bosch@promotion-support.com.

3.3 Når deltagerens registrering er blevet modtaget og valideret, vil Benamic Unlimited foretage en direkte overførsel af cash-back beløbet, hvilket vil ske indenfor ca. 28 dage.

3.4 Benamic Unlimited håndterer ikke registreringer, som indkommer efter tirsdag den 31. maj 2022, eller som Benamic Unlimited efter eget skøn anser for ufuldstændige eller ulæselige.

4. FORBEHOLD
Bosch og Benamic Unlimited forbeholder sig retten til at gennemse registreringer med henblik på at kontrollere, at disse kampagnevilkår bliver respekteret, samt at anmode om yderligere information og relevant materiale. Bosch og Benamic Unlimited forbeholder sig endvidere retten til at udelukke deltagere, hvis der er mistanke om misbrug af cash-back kampagnen.

5. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Bosch er dataansvarlig for behandling af deltagerens personoplysninger efter gældende nationale lovgivning.
Alle personligoplysninger vil blive behandlet af Bosch og Benamic Unlimited alene i forbindelse med denne kampagne. Data tilknyttet denne cash-back kampagne vil blive behandlet, så længe det er begrundet i denne sammenhæng, hvorefter sådanne data bliver slettet.
Ved deltagelse i kampagnen, behandler Bosch deltagerens personoplysninger ud fra en legitim interesse i at kunne opfylde Boschs forpligtelser over for deltageren.

5.2 Deltageren har ret til at anmode Bosch om (for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt):
• indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger
• begrænsning af behandling vedrørende den registrerede
• at gøre indsigelse mod behandling
• dataportabilitet i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart
Ovenstående ret kan foretages via Bosch Privacy HUB.
Deltageren har ligeledes en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, såsom:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00 / E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Yderligere information fremgår via linket ”Databeskyttelse”, som kan ses på www.boschkampagne.dk.

6. SKATTE-FORHOLD
Deltagere er selv ansvarlige for eventuelle skattemæssige virkninger af deltagelse i denne cash-back kampagne, og Bosch kan ikke gøres ansvarlig i denne forbindelse.

7. LOVVALG OG VÆRNETING
Disse kampagnebetingelser og eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse og denne cash-back kampagne, skal i det hele reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark med Retten i Glostrup som første instans. Hvis deltageren er forbruger, så kan deltageren blandt andet få oplysninger om deltagerens forbrugerrettigheder fra den lokale forbrugerrådgivnings-organisation eller via den danske offentlige forbrugerportal www.forbrug.dk . Deltagerens lovbestemte rettigheder begrænses ikke af disse kampagne-betingelser.